leendő
partnereinknek
Szarvasi Mozzarella Grill nyereményjáték 2024

Szarvasi Mozzarella Grill nyereményjáték 2024

Facebook „Szarvasi Mozzarella Grill mozzarella” nyereményjáték-szabályzat

A nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék”) részt vevők (a továbbiakban: „Játékos”) a jelen játékszabályzat elfogadásával vehetnek részt. A résztvevők a részvételüket megelőzően tudomásul veszik és elfogadják a nyereményjáték hivatalos játékszabályát és a Szervező adatvédelmi tájékoztatóját.

1. A nyereményjáték szervezője

A nyereményjáték szervezője a Szarvasi Mozzarella Kft. (2040 Budaörs, 10324/56.)

 2. A nyereményjátékban résztvevő személyek

A Játékban valamennyi magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni a 4. pontban foglaltak szerint. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, tagjai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, illetve mindezek (Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti) közeli hozzátartozói.

3. A nyereményjáték időtartama

A Játékosoknak a játékba kerülésre a megjelölt időszakban van lehetősége:

2024. június 20 – július 1. 

4. A nyereményjáték menete

A játékkiírást a Szarvasi Mozzarella Facebook oldalán (https://www.facebook.com/szarvasimozzarella/) tesszük közzé. A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos helyesen válaszol a 2024.06.20-án közzétett poszt szövegében leírtaknak – ez esetben:

Mennyi ideig kell sütni a Szarvasi Mozzarella grillsajtjait 200-220 fokon a tökéletes élményhez?

a. Mindkét oldal 1-1 perc

b. Mindkét oldal 3-3 perc

c. Mindkét oldal 5-5 perc

 

A nyereményjáték posztban közölt eltérő rendelkezés hiányában egy játékos csak egyszer vehet részt az adott nyereményjátékban.

A nyeremény sorsolására 2024.07.01-jén kerül sor, a játékszabályzatban leírtaknak megfelelt felhasználók közül a https://www.random.org/oldalon, helyszíne a Szervező székhelye. A sorsoláskor a kommentelők között 5 nyertest és 5 tartaléknyertest sorsolunk ki. A sorsolás nem nyilvános. A nyeremény készpénzre nem váltható.

A nyertes Játékosok nevét az Szarvasi Mozzarella Facebook oldalán teszi közzé, és kapcsolatfelvételre kéri a nyertest privát üzenet formájában. A kapcsolatfelvételre 7 nap áll a nyertes Játékos rendelkezésére. A privát üzenetet 2024.07.08-ig küldheti meg.

Ezt követően a Szarvasi Mozzarella kéri a Játékos nevének, e-mail címének és lakcímének a megadását.

Amennyiben a kért adatokat a nyertes 2 napon belül nem küldi meg, a nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyébe a következő tartaléknyertes lép. A tartaléknyertes(ek) értesítése is a fentiek szerint történik.

A nyertes Játékos legkésőbb az adatai megküldésétől számított 14 napon belül jelentkezhetnek. Az átvétel módjáról a nyertest e-mailben értesítjük. Amennyiben a nyeremény átadása bármi okból meghiúsul, különösen, ha a Játékos a fenti határidőig nem igazolja nyertességét az iratai bemutatásával, a nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyébe a következő tartaléknyertes lép. A tartaléknyertes(ek) átvételi határideje az értesítésüktől számított 14 nap. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A nyeremény igénybevételére nyitva álló határidő, a nyeremény megküldésétől számított két hét. A Szervező a nyeremény igénybevételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, ennek időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a nyertes Játékosra nézve jogvesztő.

5. Nyeremény:

5 db ajándékcsomag

 6. Személyi jövedelemadó, és egyéb költségek

A Szervező vállalja a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó és járulék megfizetését, és a nyertes Játékos értesítésének költségét. A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei (pl. az átvétel helyszínére utazás költsége) a nyertes Játékost terhelik.

7. Információ a Játékról

A Játék hivatalos játékszabálya elérhető a Szarvasi Mozzarella oldalán

https://szarvasimozzarella.hu/szarvasi-mozzarella-grill-nyeremenyjatek-2024

A Szervező a Játék ideje alatt az alábbi információs csatornákat biztosítja a Játékosok számára:

infó e-mail cím: info@szarvasimozzarella.hu

8. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

Jelen Játék adatkezelője a Szervező, az Szarvasi Mozzarella Kft.

Elérhetősége: (2040 Budaörs, 10324/56.). e-mail: nyeremenyjatek@szarvasimozzarella.hu

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül fentieken kívüli harmadik személyek részére nem átadhatóak, kivéve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

A Szervező a nyertes Játékosnak a nyereményért történő jelentkezéssel megadott adatait (név, lakcím) kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, illetve a nyeremény átadása és Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése céljából kezeli.

A Játékos hozzájárul továbbá nyertessége esetére a Facebook account nevének, illetve a Szarvasi Mozzarella Facebook oldalán marketing célból történő nyilvánosságra hozatalához és megjelenítéséhez, külön díjazás nélkül.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása lesz személyes adatai kezeléséhez, mely hozzájárulást a Játékos a Játékba történő regisztrációjával és a nyereményért történő jelentkezéssel elfogad.

Az adatkezelésre a Szervező Adatkezelési Szabályzatának rendelkezései az irányadók, amely megtalálható az Szarvasi Mozzarella weboldalán (https://szarvasimozzarella.hu/adatvedelem).

A Játékos személyes adatai kezelésével kapcsolatosan elsődlegesen a Szervezőhöz fordulhat. A Szervező a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait a Szervező Adatkezelési Szabályzata, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza, amelyek szerint a Játékos az adatkezelőtől kérheti többek között a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból vagy az adatkezeléshez való hozzájárulásukat vissza kívánják vonni, ezt a Játék ideje alatt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen kérhetik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése, hozzájárulása visszavonása a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játék kapcsán begyűjtött személyes adatokat a Szervező a Játék lezárultáig kezeli, utána – amennyiben a további adatkezelést számára jogszabály kötelezően nem írja elő, illetve amennyiben a további, más célú adatkezeléshez a Játékos nem járult hozzá - az adatokat törli.

9. Vegyes rendelkezések

Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen játékszabály 2. pontjában kizárásra került személy mégis részt vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyereményt (illetve annak árát) visszakövetelheti.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű kártérítési igényt kizárnak az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen játékszabályzat módosítására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a szarvasimozzarella.hu weboldalon értesülhetnek.

Szarvas, 2024.06.20.


Szarvasi Mozzarella Kft.

Szervező